torsdag 5 januari 2012

CV - Ingegerd Sjölin

Prästexamen 1976-05-26
Prästvigning 1976-05-27

Tjänstgöring:
Pastoratsadjunkt, Nynäshamn 27/5 -15/7 1976
Pastoratsadjunkt, Salem 16/7 -31/12 1976
Extra kyrkoadjunkt, Östertälje, 1/1-1/3 1977
Extra ordinarie kyrkoadjunkt, Mikael, Örebro, 1/3 1977 - 31/8 1982
Komminister, Mikael, Örebro 1/9 1982 – 14/2 1999
Kyrkoherde, Nyköpings S:t Nicolai, 15/2 1999-11/9 2005
Rektor, Svenska kyrkans Pastoralinstitutet i Lund, 1/8 2005-


Akademiska meriter:


Teol.kand. 1976-04-09
Praktiskt-teologiska prov 1976-05-21
Hermeneutik 5 p 1988-03-18
Religionsbeteendevetenskap 40p 1991-06-03
Teologie doktorsexamen, 180 p 2000-02-14

Uppdrag:
Ordförande i Strängnäs stifts evangelisationskommitté, 1980-1988
Ledamot Samrådsgrupp om manliga och kvinnliga präster i Strängnäs stift, 1981-1988
Ledamot av Ansgarsrådet, Strängnäs stift, 1978-1981
Ledamot av Örebro Predikantförbunds styrelse, 1978-1979
Ledamot av ledningsgruppen för Ö89, 1988-1989
Ledamot av Svenska Kyrkans Forskningsråd, 2003 – 2006
Studieresa med forskningsrådet till WCC 26/9- 29/9 2004
Ledamot av Samfundet Pro Fide et Christianismo, 2004 –
Lärosamtal inom Community of Protestant churches in Europe (CPCE), som berörde Ministry, Ordination and Episkopé, 2007 – 2009
Ordförande för arbetsgruppen gällande dopgudstjänsten inför revisionen av kyrkohandboken, december 2010- juni 2011

Uppdrag vid universitet:
Opponent vid slutseminariet i Religionssociologi, rörande doktorsavhandlingen ”Jorden är mörk och svart – Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället”, Anita Boij, 2001, Uppsala universitet
Opponent vid licentiatexamen rörande licentiatsuppsatsen ”Begravningar i Malmö, 1980-2002, En studie av dödens och sorgens riter”, Jack Holmquist, 2004, Lunds universitet
Opponent vid slutseminariet i Religionssociologi rörande doktorsavhandlingen ” Den mänskliga värdigheten, Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete inom Svenska kyrkan med inriktning på sorg och begravningar.” Ingrid Persenius, 2004, Uppsala universitet
Ledamot av betygsnämnden vid Ingrid Persenius disputation 2006. ”Omsorg och mänsklig värdighet : teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar ”.
Ledamot av betygsnämnden vid Charlotte Engels disputation 2006 ”Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför?: en religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma ”

Publicerat:
Predikan tredje dagens morgon vid prästmötet, Strängnäs stifts prästmöteshandlingar, 1980
Evangelisationskommittén, Till hembygden, Strängnäs stiftsbok 1986
Ett möte med Iris, Till hembygden, Strängnäs stiftsbok 1990
Dopet i Fokus, Verbum, 1992, tillsammans med Björn Svärd och Birgitte Thaning
Döptes fler flickor än pojkar1991? artikel, Tro & Tanke 1992:12
Analys av kyrkostatistiken 1992, Nyckeln till Svenska kyrkans verksamheter och finanser - Bokslut 92, Örebro 1994
Mikaels församling år 2027, Till hembygden, Strängnäs stiftsbok 1994
Dopsed i förändring, Studier av Örebro pastorat 1710-1910, Örebro 1999, doktorsavhandling
Dop till tvåtusen, Tro & Tanke 1999:5
Av födsel och ohejdad vana - de odöpta och kyrkotillhöriga barnen, Religion och Sociologi ett fruktbart möte, red. Curt Dahlgren, artikel, 2002
Nattvardsgång och kyrkogång - fördjupning och frontförkortning, 2003, Eukaristin som livstolkning, prästmötesbok för Strängnäs stift
Återupprättad söndag, föredrag, Tacktal till Biskop Jonas Jonsson, Strängnäs stifts prästmöteshandingar 2003
Äktenskap och partnerskap: ett pastoralt perspektiv, s.283-292. Kärlek, samlevnad och äktenskap, Svenska kyrkans teologiska kommitté
Sju artiklar om huvudgudstjänsten, Linköpings stiftsblad, 2006-2007
Kirken og Teologiuddannelsen i en brydningstid, artikel Kritisk Forum för praktisk teologi, oktober 2008-12-14
Prästutbildningen och Religionssociologin, artikel, Religionssociologi i brytningstid, Red. Anna Bremborg Davidsson m.fl., s.298-318, 2009
Barnet - från objekt till subjekt, Barn och kommunion, artikel, Red. Niclas Blåder, Och han tog dem i famnen, s.73-86, 2011

Föredrag o. dyl.
Återupprättad söndag, Prästmötet i Strängnäs stift, 2003
Formsvacka - Huvudgudstjänster, Svenska kyrkan, 2004; Biskopsmötet, januari 2004, Kontraktsprostmöte, Växjö stift, 2004, Stiftskonvent för präster, Växjö stift, 2004, Kyrkoherdedag i Härnösands stift, 2004, Stiftsmedarbetare, Linköpings stift, 2006,Lunds kyrkliga samfällighet, 2006
Svenska kyrkans hearing om Äktenskap och samlevnad, 2004.
Hearing om samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan, 2005.
Den nya prästutbildningen, Teologdag, Lunds stift, 2006.
Utbildningsdag om dopet, Villands och Gärds kontrakt, Lunds stift, augusti 2007.
Föredrag om prästutbildning, Nordiskt teologiskt forum, Oslo, oktober 2007.
Seminarium om dopet, Prästfortbildning för Lunds stift, oktober 2008.
Svenska kyrkan - en folkkyrka, ett verksamhetsperspektiv, utbildning för förtroendevalda från hela landet, januari 2008, Utbildning för ansvariga för vuxenkatekumenat i flera stift, våren 2008.
Exemplets makt är stor, om prästvigda kvinnor och förebilder, Historiskt vägval, 27 september 2008, Lunds stift.
Barn och kommunion, Svenska kyrkans forskningsdagar december 2009.
Svenska kyrkans dopritual och delaktighet, föredrag, Pastoralseminariet i Köpenhamn, fortbildning för präster, januari 2010.
Ett prästutbildningsperspektiv, respons på Trond Skard Dokkas föredrag; Teologisk profesjonsutdanning innen et moderne sekulært kunnskapsparadigme vid Nordiska rådets möte för Nätverket för teologisk utbildning i Norden på Skarholt, Island, maj 2011.
Nu och i framtiden - Struktur och Strategi, Två utbildningsdagar för ledningsgrupp i Nyköpings kyrkliga samfällighet, 5-6 september 2011.
Att välja och bli vald – Omvärldsorientering. Utbildningsdag för kyrkoråd och personal i Västra Skrävlinge församling, Malmö, 13 september 2011.
Kyrkans roll i den mångkulturella storstaden nu och i framtiden, Utbildningsdag för personal, kyrkoråd och ideella medarbetar i S:t Johannes församling, Malmö, 2 oktober 2011.
Kris i kyrkan? Panelsamtal tillsammans med biskop Lennart Koskinen och stiftsprost Bo Larsson vid S:ta Katharinastiftelsen. 24 oktober 2011.

1 kommentar: